29 679 03 59, 29 742 86 06, 29 596 99 40

Kto musi posiadać kasę fiskalną?

 Odlicz do 90% wartości kasy

Ulga na zakup kasy fiskalnej

 

Podatnik rozpoczynający ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach może odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Stanowi tak art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

 

 

 

Rozpoczęcie działalności a limity

 

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednak podatnicy, którzy rozpoczęli sprzedaż na rzecz wymienionych osób po dniu 31 grudnia 2012 r., są zwolnieni z ewidencjonowania w danym roku podatkowym, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w 2013 r., w proporcji do okresu wykonywania wskazanych czynności, kwoty 20.000 zł. Stanowi o tym § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382).

Limit obrotów uprawniających do zwolnienia wylicza się według wzoru przedstawionego w ramce.

Jeżeli np.  działalność została rozpoczęta z dniem 1 lutego 2013 r. Natomiast pierwszej sprzedaży dokonano w dniu 8 kwietnia 2013 r. – datę tę należy przyjąć do ustalenia limitu, który wynosi 14.864,93 zł (20.000 zł × 268/365).

W powyższym przykładzie, jeżeli podatnik nie przekroczy do końca 2013 r. kwoty wskazanego limitu obrotów (tj. 14.864,93 zł), to od 1 stycznia 2014 r. będzie miał prawo do zwolnienia z obowiązku instalacji kasy (do momentu, gdy w 2014 r. przekroczy obrót w wysokości 20.000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych). Jeżeli natomiast wartość sprzedaży dla ww. osób przekroczy limit zwolnienia z ewidencjonowania (tj. kwotę 14.864,93 zł) np. w lipcu 2013 r., to będzie musiała stosować kasę rejestrującą od 1 października 2013 r., tj. po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony. Wynika to z § 5 ust. 2 powołanego rozporządzenia.

Wzór na limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku wprowadzenia kasy

A = B × C/D

gdzie:

A – graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej działalności, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B – limit 20.000 zł,
C – liczba dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku,
D – liczba dni w roku podatkowym.

 

Określenie nazwy towaru

W myśl obowiązującego od 1 kwietnia 2013 r. § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas, paragon fiskalny musi zawierać nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Przy czym w miejscu określonym dla nazwy może on zawierać również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy.

Podatnik powinien zadbać o takie zaprogramowanie kasy rejestrującej, aby konsument otrzymywał paragony z konkretnymi nazwami jednostkowymi towarów lub usług, pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację. Przepisy nie wykluczają przy tym stosowania skrótów nazw towarów lub usług.

Sposób identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem, jaki podatnik oferuje do sprzedaży. Oznacza to, że to od podatnika zależy, w jaki sposób dobierze on nazwę towaru lub usługi, tak aby jego klient mógł jednoznacznie zidentyfikować zakupiony towar lub wykonaną usługę.

Podatnik powinien wystawiać paragony zawierające nazwy towarów (usług) na tyle szczegółowe, żeby z jednej strony pozwalały one organowi podatkowemu na weryfikację prawidłowego rozliczenia podatku, a z drugiej strony zapewniły konsumentowi możliwość kontroli dokonywanych zakupów.

 

 

Obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego i fiskalizacja kasy rejestrującej

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, by pisemnie poinformować właściwy urząd skarbowy o rozpoczęciu rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. W zgłoszeniu tym należy zamieścić informację o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich użytkowania. Informację tę należy złożyć w urzędzie skarbowym przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży kasą fiskalną. 

 

Do momentu wykonania tzw. fiskalizacji, kasa rejestrująca działa w trybie szkoleniowym i można ją wykorzystywać do nauki obsługi, testowania itp. Od transakcji wykonanych przed fiskalizacją nie trzeba płacić podatków. 

Fiskalizacja musi być dokonywana przez upoważnionego serwisanta. Jest to uaktywnienie kasy, które kończy się wydrukiem odpowiedniego raportu. W ciągu 7 dni od tej czynności przedsiębiorca powinien zgłosić fakt fiskalizacji kasy do urzędu skarbowego. 


Przepisy:

 

Adresy sklepów:

ul. Okrzei 63F
07-200 Wyszków
tel. (29) 679 03 59


ul. Pułtuska 13
07-200 Wyszków
tel. (29) 742 08 38

Dojazd:


Pokaż ZITCOM